Cập nhật lịch phỏng vấn

Lịch chiếu kháng tháng 10/2016

Lịch chiếu kháng tháng 10/2016 được cung cấp bởi trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

Family-
Sponsored 

All Chargeability 
Areas Except
Those Listed

CHINA-mainland 
born

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES 

F1

22SEP09

22SEP09

22SEP09

01APR95

01AUG05

F2A

22DEC14

22DEC14

22DEC14

01DEC14

22DEC14

F2B

15MAR10

15MAR10

15MAR10

01OCT95

01JAN06

F3

22DEC04

22DEC04

22DEC04

22NOV94

08JUL94

F4

01NOV03

01MAY03

01DEC02

01MAY97

15APR93