Cập nhật lịch phỏng vấn

Lịch chiếu kháng tháng 11/2016

Lịch chiếu kháng tháng 11/2016 được cung cấp bởi trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

 

Family-
Sponsored 

All Chargeability 
Areas Except
Those Listed

CHINA-mainland 
born

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES 

F1

22OCT09

22OCT09

22OCT09 

08APR95 

01SEP05

F2A

22JAN15

22JAN15

22JAN15

08JAN15

22JAN15

F2B

15APR10

15APR10

15APR10

08OCT95

15FEB06

F3

22JAN05

22JAN05

22JAN05

01DEC94

08AUG94

F4

01DEC03

01AUG03

15FEB03

08MAY97

08MAY93

 

Cali Services