Cập nhật lịch phỏng vấn

Lịch chiếu kháng tháng 1/2017

Lịch chiếu kháng tháng 1/2017 được cung cấp bởi trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

 

Family-
Sponsored 

All Chargeability 
Areas Except
Those Listed

CHINA-mainland 
born

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES 

F1

08JAN10

08JAN10

08JAN10

22APR95 

01OCT05

F2A

22MAR15

22MAR15

22MAR15

08MAR15

22MAR15

F2B

08JUN10

08JUN10

08JUN10

15OCT95

08APR06

F3

01MAR05

01MAR05

01MAR05

15DEC94

01SEP94

F4

22JAN04

22NOV03

15MAY03

15MAY97

08JUN93

 

Cali Services