Cập nhật lịch phỏng vấn

Lịch chiếu kháng tháng 12/2016

Lịch chiếu kháng tháng 12/2016 được cung cấp bởi trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

 

Family-
Sponsored 

All Chargeability 
Areas Except
Those Listed

CHINA-mainland 
born

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES 

F1

01DEC09

01DEC09

01DEC09

15APR95 

15SEP05

F2A

22FEB15

22FEB15

22FEB15

15FEB15

22FEB15

F2B

08MAY10

08MAY10

08MAY10 

15OCT95

01MAR06

F3

15FEB05

15FEB05

15FEB05

08DEC94

15AUG94

F4

22DEC03

01OCT03

01APR03

15MAY97

22MAY93

 

Cali Services