Cập nhật lịch phỏng vấn

Lịch chiếu kháng tháng 9/2016

Lịch chiếu kháng tháng 9/2016 được cung cấp bởi trung tâm chiếu kháng quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục địch giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

Family-
Sponsored 

All Chargeability 
Areas Except
Those Listed

CHINA-mainland 
born

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES 

F1

15SEP09

15SEP09

15SEP09

22MAR95

01JUL05

F2A

15NOV14

15NOV14

15NOV14

01SEP14

15NOV14

F2B

01FEB10

01FEB10

01FEB10

15SEP95

01DEC05

F3

01DEC04

01DEC04

01DEC04

15NOV94

15JUN94

F4

08OCT03

01JAN03

01JAN01

22APR97

01MAR93

Chú thích:
F1  : Công dân  Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa kết hôn
F2a: Thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi chưa kết hôn hoặc vợ/chồng
F2b: Thẻ xanh bảo lãnh con chưa kết hôn trên 21 tuổi
F3  : Cha mẹ quốc tịch bảo lãnh con đã có gia đình
F4  : An hem ruột bảo lãnh