Định cư EB-5

Tổng quan chương trình EB-5
Chương trình EB-5 là cấp thường trú nhân cho những nhà đầu tư nước ngoài được đánh giá là “Tạo ra trên 10 chỗ làm chính thức và góp phần vào việc phát triển nền kinh tế Mỹ