Thái Tuyết Trâm - mọi thứ thật tốt, điều xứng đáng sẽ đến thôi